årsmöte

                                                                          ÅRSMÖTE

 Medlemmarna i SSJF kallas till ordinarie föreningsstämma den

21 april 2018 kl. 14.00. Lokal är järnvägsstationen i Strömsnäsbruk. Mötesförhandlingarna enligt stadgarna. Samkväm med lättare förtäring.

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna.

Ärende vid föreningsstämman:

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare.
 3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 5. Revisorernas berättelse för det gångna året.
 6. Beslut om fastställande av balans – resultaträkning.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.
 9. Ärenden som av enskild medlem stadgeenligt väckts.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter.
 11. Val av styrelseordförande tillika föreningsordförande.
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 13. Val av två revisorer jämte suppleanter.
 14. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret.
 15. Val av valberedning.
 16. Övriga frågor.
 17. Föreningsstämmans avslutande.

Varmt välkomna önskar Styrelsen i SSJF

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening