årsmöte

Ärenden vid föreningsstämma 2019

Medlemmarna i SSJF kallas till ordinarie föreningsstämma
Tid: 30 mars 2019 kl 14.
Plats: Järnvägsstationen, Strömsnäsbruk.

Mötesförhandlingarna enligt stadgarna.
Samkväm med lättare förtäring.

Ärenden
a) föreningsstämmans öppnande
b) val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare
c) fråga om stämman blivit behörigen utlyst. Upprop och upprättande av röstlängd
d) styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
e) revisorernas berättelse för det gångna året
f) beslut om fastställande av balans och resultaträkning
g) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
h) ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman: propositioner: namnändring och stadgeändring
i) ärenden som av enskild medlem stadgeenligt väckts
j) beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
k) val av styrelseordförande tillika föreningsordförande
l) val av övriga styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter
m) val av två revisorer jämte eventuella suppleanter
n) fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret
o) övriga frågor
p) föreningsstämmans avslutande

Skåne-Smålands Järnvägsförening